Skip to main content

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä:
Kuusamon Toimialapalvelu Oy
Y-tunnus: 2437557-9

Osoite: Maaseläntie 5, 93600 Kuusamo

Puhelinnumero: 040 591 2720
Sähköpostiosoite: timo.kemppainen@kuusamontoimialapalvelu.com

Rekisteröidyt

Asiakasrekisteriin on kirjattu tietoja asiakkaista ja näiden yhteyshenkilöistä sekä mahdollisista muista asiakassuhteeseen liittyvistä henkilöistä, jos heitä koskevien henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi tai muutoin esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä asianmukainen kaupallinen toiminta ja markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.
Lisäksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä asettaa taloushallintoalan toimijalle velvollisuuden estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja edistää niiden paljastamista ja tutkintaa. Tämän toteuttamiseksi laissa asetetaan velvollisuus tunnistaa asiakkaat sekä selvittää näiden liiketoimintaa ja omistusta koskevia tietoja. Näin saatuja tietoja voidaan lain mukaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisterit sisältävät henkilöistä seuraavat perustiedot:
Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero
asema
suhde edustettavaan yritykseen

Asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavat asiakastiedot:
henkilötunnus luotettavaa tunnistamista ja valtuutuksia varten
palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot sekä laskutustiedot
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli katsoo, että henkilötietoja olisi käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
1) julkisista yritys- ym. rekistereistä
2) asiakkaalta mm. asiakassuhteen syntyessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta oman yrityksemme ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lainsäädäntö määrittää osalle tiedoista vähimmäissäilytysajan (palkka- ja kirjanpitoaineistot sekä rahanpesulain mukaiset tiedot).

Markkinointilistaltamme rekisteröity poistetaan asianomaisen pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siinä tapauksessa, että tarpeellisten henkilötietojen käsittelyä on suoritettava EU:n tai ETA:n ulkopuolella, Yhtiö varmistaa henkilötietojen suojan riittävän tason esimerkiksi sopimalla käsittelystä henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen EU:n mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia menetelmiä, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin. Käsittely EU:n tai ETA:n ulkopuolella voi tapahtua myös erilaisten tavanomaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Jos sinulla on toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai jos haluat oikaista virheellisiä tietoja, voit ottaa yhteyttä edellä kohdassa Rekisterinpitäjä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sinulla on myös oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoistasi maksutta kerran kalenterivuoden aikana. Tällaiset rekisteröintiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää edellä viitattuun osoitteeseen.